Kategorie
Porady

OPAC w czasach zarazy

Zamknięcie biblioteki dla czytelników nie musi wiązać się ze spadkiem aktywności w OPAC. Katalog, prócz informacji o zbiorach dostępnych w bibliotece, przedstawia metadane zasobów posiadających formę elektroniczną.

Podpowiadamy jak wykorzystać możliwości OPAC systemu bibliotecznego SowaSQL w czasie przerwy w udostępnianiu książek:

 • kolekcja „Nowości”

Zazwyczaj zawiera informacje o nowych książkach w bibliotece. Gdy biblioteka jest zamknięta, do kolekcji „Nowości” warto dodać rekordy e-booków i audiobooków, których metadane zostały zintegrowane z OPAC systemów Sowa. Mogą to być Wolne Lektury, których zasoby stały się ważnym źródłem tekstów lektur dla uczniów pracujących w domu, lub subskrybowane zbiory: IBUK Libra, NASBI i Legimi. Liczba udostępnionych e-booków w OPAC powinna być rozsądna, a zasób aktualizowany.

 • kolekcje tematyczne

Można stworzyć wiele rodzajów kolekcji w OPAC, zarówno dla książek jak i zbiorów elektronicznych, odpowiednio je pogrupować i nimi zarządzać. Kolekcje tematyczne prezentują zapowiedzi wydawnicze, audiobooki, zbiory regionalne, opracowania metodyczne lub urządzenia elektroniczne, tj. czytniki ebooków, czytaki.

Katalog Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – https://katalogi.pbp.poznan.pl/
 • bibliografie regionalne

Stanowią część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych i pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Zawierają opisy z adnotacjami wydawnictw związanych z poszczególnymi województwami, powiatami lub regionami geograficzno-historycznymi.

Warto korzystać z wojewódzkich systemów bibliograficznych, tj. Bibliografia Małopolski, Bibliografia Podkarpacia, Bibliografia Regionalna Wielkopolski, System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego, itd. Bibliografie gromadzą i porządkują piśmiennicze dziedzictwo lokalnej społeczności małych ojczyzn oraz są interesującą alternatywą do kwerend w google.com


Więcej o ebookch w systemach Sowa:

“Wolne Lektury” w katalogach SOWY

E-booki w katalogu bibliotecznym

NASBI w katalogu biblioteki

Legimi w katalogach bibliotek SOWA

E-booki w katalogach SowaSQL

Przeczytaj też:

Kategorie
Szkolenia

Wikipedia w pracy bibliografa

4 marca 2020 r. w Krakowie odbyło się szkolenie: Wiki(m)pedia i jej projekty. Narzędzia i inspiracje wikipediowe dla bibliografa-edytora. Organizatorem spotkania, na które zaproszono zespół małopolskich bibliografów, była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Okazją do spotkania stał się Tydzień Otwartej Edukacji.

Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Szkolenie podzielono na część teoretyczną, w trakcie której odbył się wykład w Artetece oraz praktyczną, którą wypełniły warsztaty przy stanowiskach komputerowych. Prowadząca szkolenie, Klara Sielicka-Baryłka ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wprowadziła uczestników do świata największej internetowej encyklopedii działającej zgodnie z zasadami otwartej treści oraz omówiła zasady i cele, które wypracowała społeczność wikipedystów.

Wykład szkoleniowy w krakowskiej Artetece

W części praktycznej, bibliografowie zapoznali się z założeniami współtworzenia zasobów Wikipedii oraz wzbogacania jej treści informacjami z Bibliografii Małopolski.

W ramach ćwiczeń każdy z bibliografów otrzymał zadanie opracowania hasła encyklopedycznego swojej biblioteki oraz podania w nim źródeł informacji bibliograficznych (OPAC i baz regionalnych), np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiatowa_i_Miejska_Biblioteka_Publiczna_im._Marii_Fihel_w_Miechowie. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zamieszczenia przypisów do wybranych haseł z Wikipedii zawierających odnośniki hipertekstowe do Bibliografii Małopolski.

Bibliografia Małopolski na tablecie

Przypomnijmy, że Bibliografia Małopolski zawiera opisy wydawnictw związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym i jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Live stream z pierwszej części szkolenia

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez wszystkie (22) biblioteki publiczne województwa małopolskiego w systemie bibliotecznym SowaSQL Premium.

Gościem spotkania była Małgorzata Wilk – wiceprezeska w Zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Spotkanie miało charakter otwarty.

Warsztaty dla bibliografów w WBP w Krakowie

Informacje o szkoleniu:
https://www.rajska.info/1619-wiki-m-pedia-i-jej-projekty.html
http://malopolskabibliografia.blogspot.com/

Kategorie
Szkolenia

Bibliografia regionalna a Deskryptory Biblioteki Narodowej

21 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się spotkanie bibliografów poświęcone zagadnieniom bibliografii regionalnej województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wzięło ok. 20 osób reprezentujących miejskie i powiatowe biblioteki oraz zespół bibliografów z biblioteki wojewódzkiej, którym przewodzi Joanna Kantyka.

Szkolenie rozpoczął wykład Wojciecha Kowalewskiego zatytułowany Bibliografia Małopolski w komórce uświadamiający potrzebę pilnych zmian narzędzi bibliotecznych w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym dokonującym się we współczesnym świecie informacji. Zaprezentował dane dotyczące wykorzystywania bibliografii na urządzeniach mobilnych oraz omówił zachowania informacyjne użytkowników katalogów i bibliografii regionalnych wybranych bibliotek pracujących w systemach Sowa. Prelegent zaprezentował również wnioski z obserwacji narzędzi analitycznych Google, dzięki którym możliwe jest śledzenie ruchu na stronie Bibliografii Małopolski. Posłużyły one do sformułowania cennych uwag o działaniach użytkowników, które są konsultowane z dostawcą oprogramowania w celu dalszego rozwoju platformy bibliograficznej opartej o oprogramowanie SowaSQL Premium.

Drugą część spotkania wypełnił wykład szkoleniowy Krystyny Kasprzyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie pt. Bibliografia Małopolski – zmiany w związku z wprowadzeniem Deskryptorów BN, który oparł się na trzech głównych zagadnieniach o:

 • deskryptorach BN (rekord bibliograficzny, rekord wzorcowy)
 • ich wdrażaniu w Bibliografii Małopolski (organizacja pracy, koncepcja zmiany, operacje globalne i jednostkowe)
 • wyszukiwaniu fasetowym

Prelegentka omówiła prace prowadzone przez zespół krakowskich i małopolskich bibliografów opracowujących Bibliografię Małopolski oraz działania związane z zastosowaniem Deskryptorów BN w bazie rejestrującej zbiory regionalne. Podjęła kwestie odnoszące się zarówno do przystosowania oprogramowania SowaSQL – w którym powstaje baza – do wymogów nowego opracowywania zbiorów, jak też wypracowanych przez zespół sposobów przekształcania charakterystyk rzeczowych opracowanych w JHP BN na tożsame, ale wyrażone w Deskryptorach BN, w sposób nie wyłączający bazy z użytkowania.

Po szkoleniu odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, którzy odpowiadali na pytania bibliografów przybyłych na szkolenie. W spotkaniu wziął udział zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Łodzi, który podsumował obrady krakowskich i łódzkich bibliotekarzy.

Kategorie
Porady System Sowa

Bibliografie regionalne w systemie SOWA

W mijającym roku zostały przygotowane i drukiem wydane dwie bibliografie regionalne. W obu przypadkach wydruk bibliograficzny dokonano bezpośrednio z systemu SOWA2/MARC21.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego jest drugim tomem bieżącej bibliografii lokalnej opracowanej w Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, rejestrującym piśmiennictwo dotyczące Krosna i powiatu krośnieńskiego w latach 2006-2010.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego
Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego

W bibliografii obok wydawnictw zwartych i fragmentów uwzględniono opisy dokumentów życia społecznego, artykuły z czasopism, wydawnictw zbiorowych, dzienników regionalnych i lokalnych oraz gazet parafialnych i samorządowych.

Materiały do bibliografii opracowano głównie z autopsji, na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism BN oraz baz bibliograficznych dostępnych w Internecie.

Warto zauważyć, że podobnie jak tom pierwszy, bibliografię udostępniono w cyfrowej wersji w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.kbc.krosno.pl/publication/3230


Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego 2008-2011 jest publikacją regionalną opracowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Rejestruje piśmiennictwo dotyczące Mielca i powiatu mieleckiego w latach 2008-2011. Jest bibliografią selektywną, obejmującą wydawnictwa samoistne (książki), fragmenty książek, wydawnictwa ciągłe (czasopisma), artykuły z czasopism, dzienników regionalnych i lokalnych. Nie uwzględnia dokumentów życia społecznego i zapowiedzi imprez.

Bibliografia zawiera 4471 pozycji. Układ i część opisów zostały przejęte z bazy elektronicznej Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego, współtworzonej przez MBP.

Zarówno w krośnieńskiej jak i mieleckiej bibliografii materiały ułożono w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze i opisy skrócone. Bibliografie zostały zaopatrzone w indeksy: autorski i przedmiotowy.

Kategorie
Porady

Bibliografia systemów SOWA

W sekcji Bibliografia przedstawiamy bibliografię publikacji powstałych w oparciu o systemy biblioteczne SOWA i SOWA2. Jest to próba możliwie pełnej rejestracji opracowań w prasie bibliotekarskiej (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Notes Biblioteczny itd.). Uwzględnia również artykuły w drukach zwartych i publikacje w formie elektronicznej (Biuletyn EBIB). W niektórych przypadkach opis uzupełniono adnotacją wyjaśniającą. Opisy publikacji uszeregowano chronologicznie według lat wydania.

Bibliografia nie rejestruje piśmiennictwa w prasie lokalnej. Będziemy jednak wdzięczni za przesyłanie nam wszelkich informacji źródłowych dotyczących opracować nt. systemów SOWA.

Kategorie
Inne

Bibliografia Powiatu Olkuskiego

Bibliografia Powiatu Olkuskiego obejmuje publikacje wydane od 2005 roku. Zapoczątkowana w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, od 2009 roku tworzona jest w Dziale Bibliograficzno-Informacyjnym w systemie bibliotecznym SOWA2 w formacie MARC-21.  Ma charakter przedmiotowy, rejestrujący piśmiennictwo z różnych dziedzin życia dotyczącego poszczególnych gmin powiatu olkuskiego (Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w obecnych granicach administracyjnych.W piętnastu działach znajdują się pozycje o charakterze przedmiotowym, dokumentujące ważne wydarzenia z życia powiatu. Zasięgiem terytorialnym bibliografia obejmuje obszar całego kraju, są to  druki o powiecie olkuskim wydane w Polsce. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych, artykułów z czasopism, fragmentów bibliograficznych, ważniejszych dokumentów życia społecznego wydanych drukiem (np. katalogi, foldery), a także map i planów oraz filmów i dokumentów elektronicznych. Opisy bibliograficzne sporządzone są z autopsji; niektóre przejmowane są z „Bibliografii Zawartości Czasopism” i „Przewodnika Bibliograficznego” Biblioteki Narodowej. Część opisów uzupełniono recenzjami ukazującymi się w prasie. Dostęp do katalogu Bibliografii Powiatu Olkuskiego.

Kategorie
Inne

Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie rozpoczęła wydawanie regionalnej bibliografii oświaty już w roku 1983. Wtedy to, ukazał się pierwszy zeszyt Oświaty i szkolnictwa województwa konińskiego w prasie codziennej i regionalnej za lata 1980-1982. Kolejny zeszyt wydany w 1988 r. obejmował lata 1983-1985. Po kilkuletniej przerwie, wydawnictwo zostało wznowione już pod zmienionym tytułem Bibliografia oświaty województwa konińskiego. Kolejna zmiana tytułu nastąpiła po reformie administracyjnej kraju w roku 1999 i dziś istnieje jako Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo całkowicie lub częściowo związane ze szkolnictwem w regionie konińskim. Składają się na nią opracowane z autopsji opisy wybranych artykułów i notatek prasowych z ukazujących się na bieżąco dzienników, tygodników, miesięczników i kwartalników regionalnych. Aktualnie są to: Głos Wielkopolski, Przegląd Koniński, Przegląd Kolski, Przegląd Ślesiński, Echo Turku, Koniński Kurier Oświatowy, Gazeta Kleczewska, Rewers.

Materiały są zebrane w kilkunastu działach głównych, w których wyodrębniono poddziały ze względu na miejsce lub formę prowadzonej działalności edukacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej:

 • Zagadnienia ogólne (PBP w Koninie i doradztwo metodyczne)
 • Oświata w powiatach i gminach
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły muzyczne
 • Licea ogólnokształcące i zawodowe
 • Szkoły zawodowe
 • Szkoły policealne, pomaturalne, wyższe
 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • Kadra oświatowa
 • Życie w szkole i poza szkołą
 • Organizacje młodzieżowe
 • Konkursy, festiwale, przeglądy, olimpiady, turnieje
 • Sport szkolny

Publikacja PBP w Koninie jest nieocenionym źródłem wiedzy z dziedziny oświaty regionalnej, z którego czerpać mogą zarówno nauczyciele, jak i aktywni w naszym środowisku regionaliści.

Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.pbpkonin.pl w zakładce Działalność wydawnicza, natomiast dostęp do katalogów księgozbioru,  czasopism i zbiorów specjalnych oraz kartoteki zagadnieniowej w systemie SOWA2/MARC21 możliwy jest po wybraniu Katalog OnLine.

Kategorie
Inne

Bibliografia sieradzka świadkiem historii regionu

Udostępnianie bibliografii regionalnej w postaci wydawnictwa multimedialnego zawierającego „żywą” bazę danych jest w czasach powszechnego dostępu do Internetu działaniem okazjonalnym. Niemniej jednak chcielibyśmy zaprezentować wydaną w 2005 roku „Bibliografię Województwa Sieradzkiego 1975-1998” przygotowaną przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny pod kierunkiem Anny Jędras z Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu.

Bibliografia obejmuje lata 1975-1998. Był to ważny okres w dziejach najnowszych Ziemi Sieradzkiej. Zmiany w podziale administracyjnym kraju przeprowadzone w 1975 r. zmieniły jej status czyniąc ją województwem ze stolicą w Sieradzu. Powstała w tym samym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna jako biblioteka centralna dla sieci bibliotek publicznych w województwie, zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami, podjęła prace nad dokumentacją bibliograficzną życia regionu sieradzkiego, pozostającego wcześniej w makroregionie łódzkim. Materiały bibliograficzne gromadzone były w kartotekach regionalnych stanowiących bardzo istotny element warsztatu informacyjnego Biblioteki. Część z nich, dotycząca życia kulturalnego województwa była publikowana w postaci roczników “Kultura województwa sieradzkiego”.

W 1997 roku podjęto w Bibliotece prace nad stworzeniem bibliografii województwa o pełnym zakresie tzn. rejestrującej dokumenty ze wszystkich dziedzin życia. Jej zasięg chronologiczny początkowo miał obejmować lata 1975-1995. Jednak kolejna reforma administracyjna kraju wprowadzona w 1999 r. i likwidująca tym razem województwo sieradzkie wyznaczyła nowy zasięg czasowy – do 1998 r., co znacznie wydłużyło prace redakcyjne. Prace nad bibliografią były też odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie, szczególnie młodzieży, problemami miasta i regionu sieradzkiego.

Bibliografia rejestruje wydawnictwa samoistne: zwarte (książki, broszury) i ciągłe (czasopisma) oraz wydawnictwa niesamoistne: utwory (artykuły z czasopism i dzieł zbiorowych) i fragmenty bibliograficzne (rozdziały z dzieł). Rejestruje także ważniejsze dokumenty życia społecznego (katalogi, foldery) i wydawnictwa kartograficzne (mapy i plany). Zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar całego kraju.

Bibliografia ma charakter przedmiotowy – rejestruje piśmiennictwo, którego tematem są różnorodne problemy Ziemi Sieradzkiej, a także życie i działalność ludzi z nią związanych (w dziale Biografie znalazły się materiały dotyczące ponad 1500 postaci historycznych i współczesnych). W dziale Literatura piękna – Teksty uwzględnione zostały bardzo liczne teksty literackie, prozatorskie i poetyckie, zawierające opisy regionu, których akcja rozgrywa się w regionie, a także te, w których znalazły się choćby tylko regionalne nazwy topograficzne jak i te nawiązujące tylko w opisach do sieradzkich realiów.

Bibliografia jednak w części ma także charakter podmiotowy, rejestruje bowiem także dokumenty związane z województwem sieradzkim tylko miejscem wydania – są to czasopisma o bardzo różnym profilu.

Opisy prawie wszystkich rejestrowanych materiałów zostały sporządzone z autopsji. Tylko nieliczne przejęto z “Przewodnika Bibliograficznego”, “Bibliografii Zawartości Czasopism”, “Bibliografii Historii Polskiej”, “Polskiej Bibliografii Literackiej”. Podstawową bazą bibliografii były opisy zgromadzone w kartotece regionalnej WBP w Sieradzu. Znaczącą pomocą były także opisy zgromadzone w kartotece regionalnej WiMBP im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Ze względu na zgromadzenie w pierwszym etapie kilkudziesięciu tysięcy opisów zastosowano selekcję, przede wszystkim w materiałach prasowych, której podstawowym kryterium była wartość merytoryczna informacji w nich zawartych. Zarejestrowane materiały (ok. 20 000 opisów) uporządkowano wg nieco zmodyfikowanego schematu dla bibliografii regionalnej.

Bibliografia tworzona była w swej podstawowej formie jako baza komputerowa w programie SOWA2 opracowanym przez firmę “Sokrates”. Na CD-ROM-ie prezentowana jest w jej nieco zmienionej wersji. Dostęp do bazy możliwy jest również przez WWW: http://pbp.sieradz.pl/sowa-old/sowacgi.php?KatID=10

“Bibliografia Województwa Sieradzkiego 1975-1998” jest najpełniejszą dokumentacją publikacji prasowych i dorobku wydawniczego związanego z regionem, ukazując bogatą panoramę jego życia gospodarczego, społeczno-politycznego i kulturalnego stanie się poszukiwanym źródłem wiedzy i dobrym przewodnikiem po rozległym obszarze piśmiennictwa z tego okresu dla wszystkich zainteresowanych historią, współczesnością i ludźmi Ziemi Sieradzkiej.

/wykorzystano fragm. wstępu wydawnictwa “Bibliografia Województwa Sieradzkiego 1975-1998”/

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

22 września w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, małopolscy bibliotekarze zajmujący się opracowaniem bibliografii regionalnej mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu bibliografów organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Wrześniowe spotkanie poświęcone zostało bieżącym sprawom małopolskich bibliografii oraz omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem rzeczowym dokumentów.

W trakcie seminarium przedstawiono dotychczasowe efekty współpracy małopolskich bibliografów w zakresie opracowania Bibliografii Małopolski, która od 2009 roku prowadzona jest w systemie SOWA2 SQL/MARC21. Wprowadzeniem do problematyki tematowania przedmiotowego z użyciem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej zajęła się Krystyna Kasprzyk – kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, która omówiła ogólne zasady i leksykę języka haseł przedmiotowych. Konstrukcję i zastosowania różnych typów haseł prezentowały natomiast krakowskie bibliografki – Agnieszka Polaszek (hasło osobowe i formalne), Monika Kucharczyk-Kubacka (hasło korporatywne i tytułowe) oraz Joanna Grzeszczuk (hasło rzeczowe, pospolite). Omówiono również zastosowanie hasła geograficznego oraz przybliżono wzorce tematowania.

Zgodnym wnioskiem przybyłych bibliotekarzy było dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy małopolskimi bibliotekami publicznymi poparte propozycją organizacji dyżurów bibliograficznych w krakowskiej książnicy. Zadeklarowano również wsparcie merytoryczne dotyczące opracowania i melioracji rekordów z lokalnych bibliografii, tworzonych głównie w systemach SOWA2, do Bibliografii Małopolski.

W spotkaniu udział wzięło 29 osób.

Kategorie
Inne

Bibliografia powiatu rzeszowskiego


Bibliografia powiatu rzeszowskiego powstała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową, zawierającą dokumenty odzwierciedlające współczesne życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne powiatu ziemskiego rzeszowskiego. Stanowi źródło informacji na temat przeszłości poszczególnych miejscowości wchodzących w skład powiatu. Prezentuje także sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu oraz ich dorobek twórczy, często nie związany tematycznie z terenem objętym bibliografią. Niniejszy, pierwszy tom “Bibliografii powiatu rzeszowskiego” rejestruje wydane w 2000 roku wydawnictwa zwarte, mapy, artykuły z wydawnictw ciągłych, ważniejszych tytułów dzienników ogólnopolskich oraz czasopism lokalnych – dotyczące powiatu rzeszowskiego.

Bibliografia opracowywana jest w układzie systematycznym, a w obrębie poddziałów stosuje się układ alfabetyczny. Schemat bibliografii oparto na „Ramowym schemacie klasyfikacyjnym bibliografii regionalnych przedmiotowych”. Materiał bibliograficzny zawiera łącznie 1240 pozycji numerowanych, ułożonych w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze do odpowiednich działów i poddziałów schematu. Bibliografia zawiera spisy pomocnicze w postaci indeksów: autorskiego, osobowego, geograficznego i przedmiotowego (sporządzonego wg „Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej”), wykaz skrótów i symboli, wykaz czasopism, wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego a także indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań zbiorowych zamieszczonych w bibliografii.

Opracowanie i skład tej publikacji sporządzono z zastosowaniem techniki komputerowej, w programie SOWA2. Bogactwo i różnorodność zarejestrowanych w bibliografii materiałów sprawia, iż publikacja ta stanowi ważne źródło informacji o regionie, a także dopełnienie bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego. Zamierzeniem publikacji jest ponadto promocja regionu, popularyzacja wiedzy o własnym środowisku lokalnym oraz pomoc w prowadzeniu działań związanych z edukacją regionalną.

Bibliografia regionalna w wersji elektronicznej oraz bazy danych dostępne są na stronie WiMBP w Rzeszowie: wydawnictwa PDF, bazy danych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą książnicy.