Kategorie
Inne

Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie rozpoczęła wydawanie regionalnej bibliografii oświaty już w roku 1983. Wtedy to, ukazał się pierwszy zeszyt Oświaty i szkolnictwa województwa konińskiego w prasie codziennej i regionalnej za lata 1980-1982. Kolejny zeszyt wydany w 1988 r. obejmował lata 1983-1985. Po kilkuletniej przerwie, wydawnictwo zostało wznowione już pod zmienionym tytułem Bibliografia oświaty województwa konińskiego. Kolejna zmiana tytułu nastąpiła po reformie administracyjnej kraju w roku 1999 i dziś istnieje jako Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo całkowicie lub częściowo związane ze szkolnictwem w regionie konińskim. Składają się na nią opracowane z autopsji opisy wybranych artykułów i notatek prasowych z ukazujących się na bieżąco dzienników, tygodników, miesięczników i kwartalników regionalnych. Aktualnie są to: Głos Wielkopolski, Przegląd Koniński, Przegląd Kolski, Przegląd Ślesiński, Echo Turku, Koniński Kurier Oświatowy, Gazeta Kleczewska, Rewers.

Materiały są zebrane w kilkunastu działach głównych, w których wyodrębniono poddziały ze względu na miejsce lub formę prowadzonej działalności edukacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej:

 • Zagadnienia ogólne (PBP w Koninie i doradztwo metodyczne)
 • Oświata w powiatach i gminach
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły muzyczne
 • Licea ogólnokształcące i zawodowe
 • Szkoły zawodowe
 • Szkoły policealne, pomaturalne, wyższe
 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • Kadra oświatowa
 • Życie w szkole i poza szkołą
 • Organizacje młodzieżowe
 • Konkursy, festiwale, przeglądy, olimpiady, turnieje
 • Sport szkolny

Publikacja PBP w Koninie jest nieocenionym źródłem wiedzy z dziedziny oświaty regionalnej, z którego czerpać mogą zarówno nauczyciele, jak i aktywni w naszym środowisku regionaliści.

Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.pbpkonin.pl w zakładce Działalność wydawnicza, natomiast dostęp do katalogów księgozbioru,  czasopism i zbiorów specjalnych oraz kartoteki zagadnieniowej w systemie SOWA2/MARC21 możliwy jest po wybraniu Katalog OnLine.