Porozumienie

Porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum Bibliotek SOWA

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. W skład Konsorcjum może wejść każda biblioteka, użytkująca lub wdrażająca jeden ze Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA.
2. Przystąpienie biblioteki do Konsorcjum wymaga:
a) deklaracji podpisanej przez dyrektora biblioteki,
b) posiadanie przez bibliotekę licencji na użytkowanie Systemu SOWA.
3. Najwyższą władzą Konsorcjum jest Zebranie przedstawicieli bibliotek członkowskich, zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Każda biblioteka może być reprezentowana na Zebraniu przez dowolną liczbę osób. W czasie głosowania każda biblioteka członkowska posiada jeden głos.
5. Zebranie wybiera bezwzględną większością głosów (spośród uczestniczących) 3 osobową Radę Konsorcjum na okres 2 lat. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wyłoniony spośród członków Rady.
6. Organem wykonawczym Zebrania jest Rada Konsorcjum, która reprezentuje Konsorcjum na zewnątrz. Szczegółowe kompetencje Rady zostaną wypracowane przez Zebranie przedstawicieli bibliotek członkowskich i określone odrębnym dokumentem.

§ 2 Cele i zadania:

Celem Konsorcjum jest współpraca użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA w zakresie:
a) wypracowania priorytetów dotyczących rozwoju Systemów SOWA i przedkładania ich producentowi oprogramowania,
b) umożliwienia wykorzystania kopii CKHW NUKAT przez biblioteki pracujące w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA,
c) organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, seminariów, praktycznych wymian doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem Systemów SOWA,
d) informowania członków Konsorcjum drogą pisemną lub elektroniczną (na zasadach wzajemności) o wszelkich dobrych rozwiązaniach organizacyjnych, wspierających wdrażanie Systemu,
e) pomocy w opracowaniu projektów pozyskiwania funduszy na wdrażanie i rozbudowę nowoczesnych technologii informatycznych,
f) organizacji różnych form integracji użytkowników Systemów.

§ 3 Postanowienia końcowe:

1. Każdy członek Konsorcjum ma możliwość 3-miesięcznego wypowiedzenia niniejszego porozumienia.
2. Decyzję o likwidacji Konsorcjum może podjąć Zebranie przedstawicieli bibliotek członkowskich, przez głosowanie jawne – bezwzględną większością głosów.
3. Powstałe koszty, wynikające z realizacji wspólnych zadań członków Konsorcjum, będą ponoszone proporcjonalnie do uczestnictwa danej biblioteki w konkretnym zadaniu, po uprzednim uzgodnieniu odrębnym porozumieniem.
4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 4

Członkami-założycielami niniejszego porozumienia są niżej wymienione biblioteki, które złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Biblioteka Naukowa
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Biblioteka
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku