Bibliografia

Bibliografia systemów SOWA

Bibliografia rejestruje publikacje poświęcone systemowi bibliotecznemu SOWA w prasie fachowej dla bibliotekarzy (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Notes Biblioteczny itd.). Uwzględnia również artykuły z druków zwartych i publikacje w formie elektronicznej (Biuletyn EBIB). W koniecznych przypadkach opis uzupełniono adnotacją wyjaśniającą. Opisy publikacji uszeregowano chronologicznie według lat wydania.

1993

Biliński Lucjan, Maj, Jerzy: Stan komputeryzacji bibliotek publicznych // Bibliotekarz. – 1993, nr 10, s. 8-16.

Brodowska, Krystyna: Uwagi na temat komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu // W: Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnokrajowej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1993. – S. 79-83

System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA // W: Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r. – Warszawa, 1993. – S. 141-143.

1994

Masadyński, Leszek: Relacyjny słownik haseł // W: Komputery w bibliotekach – Polska’94 : I Forum SBP’94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994. – Warszawa, 1994. – S. 157-158.

System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA // W: Komputery w bibliotekach – Polska’94 : I Forum SBP’94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994. – Warszawa, 1994. – S. 298-301.

1995

Brodowska, Krystyna: Automatyzacja w bibliotekach publicznych województwa sieradzkiego (doniesienia) // Bibliotekarz. – 1995, nr 7/8, s. 50.

Brodowska, Krystyna: O zlocie “SÓW” // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 11/12, s. 48-49.

Brodowska, Krystyna: I [Pierwsza] Konferencja Użytkowników Systemu Informatycznej Obsługi Biblioteki “SOWA” Sieradz, 4-5.X.1994 r. // Bibliotekarz. – 1995, nr 1, s. 31-32.

Masadyński, Leszek: System informatycznej obsługi biblioteki “SOWA” w najnowszej wersji // W: III [Trzecie] Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Jastrzębie Zdrój, 29.05 – 2.06. 1995 r. : materiały konferencyjne. – Warszawa, 1995. – S. 363-369.

Siniakowicz, Walentyna: Automatyzacja bibliotek publicznych – osiągnięcia wyniki i główne dylematy // Bibliotekarz. –  1995, nr 5, s. 14-17.

1996

Brodowska, Krystyna: Dorobek w zakresie automatyzacji prac bibliotecznych i plany na przyszłość Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu // W: Komputeryzacja bibliotek publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. “Komputeryzacja bibliotek publicznych – stan i zamierzenia” Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. – Warszawa, 1996. – S. 35-39

Cłapińska, Barbara: Ocena przydatności SI SOWA przez użytkowników systemu // Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. – 1996, nr 3, s. 48-50.

W Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu

Diehl, Katarzyna: Rynek biblioteczny w świetle wyników ankiety // Bibliotekarz. – 1996, nr 3, s. 2-6.

Kuźmińska, Krystyna: Stan i perspektywy komputeryzacji w bibliotekach publicznych : na podstawie analiz opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych za 1995 r. // W: Komputeryzacja bibliotek publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. “Komputeryzacja bibliotek publicznych – stan i zamierzenia” Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. – Warszawa, 1996. – S. 76-92

Rogala, Izabela: Sympozjum naukowe nt. komputeryzacji bibliotek w uczelniach wojskowych // Bibliotekarz. – 1996, nr 9, s. 20-21.

1997

Sadowska, Jadwiga: Automatyzacja bibliotek – kilka spostrzeżeń na podstawie ankiety // Bibliotekarz. – 1997, nr 2, s. 17-18.

1998

Brodowska, Krystyna: Konferencja nt. “Funkcja informacyjna biblioteki publicznej” // Bibliotekarz. – 1998, nr 3, s. 21-22.

Partyka, Lucyna: Wykorzystanie modułu katalogowania Komputerowego Systemu Obsługi Bibliotek “SOWA” firmy ZeteR przy opracowaniu formalnym i rzeczowym druków zwartych BG WiMBP w Bydgoszczy // Bibliotekarz Bydgoski. – 1998, nr 1, s. 48-51.

Rogala, Izabela: System SOWA i bazy komputerowe w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu // W: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema (Toruń). – R. 31, [nr] 13 (1998), s. 439-442

Sadowska, Barbara: Droga do zautomatyzowania pracy Oddziału Udostępniania – zarys problemów i rozwiązań przy wdrażaniu systemu bibliotecznego SOWA w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej // Bibliotekarz Zachodniopomorski – 1998, nr 3, s. 27-33.

Wołosz, Jan: Od redaktora // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 1, s. 1.

1999

Biliński Lucjan: Bibliografia regionalna i narodowa w perspektywie zmian // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 3, s. 14-16.

Chmura Barbara: Stan prac nad tworzeniem bibliografii regionalnej w systemie “Sowa” na przykładzie “Bibliografii Województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego” // W: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. “Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa – stan prac i zamierzenia”, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r. – Warszawa, 1999. – S. 70-74.

Herman Maria: Komputeryzacja bibliotek samorządowych // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 7/8, s. 11-12.

Jędras, Anna: Wykorzystanie systemu “SOWA” w pracy nad bibliografią “Kultura województwa sieradzkiego w publikacjach” // W: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. “Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa – stan prac i zamierzenia”, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r. – Warszawa, 1999. – S. 67-69.

Masadyński, Leszek: SOWA 2000 – nowa technologia, nowe możliwości // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. –  1999, nr 4 (1999), s. 33-35.

Partyka, Lucyna: Ogólna charakterystyka i ocena przydatności modułu informacyjno-wyszukiwawczego Komputerowego Systemu Obsługi Bibliotek “SOWA” firmy Zeter : z doświadczeń BG WiMBP w Bydgoszczy // Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. – 1999, nr 1, s. 55-64.

Śliwińska, Anna: Seminarium “Tworzenie serwisów informacyjno-bibliograficznych w oparciu o system informatyczny SOWA” // Pomagamy Sobie w Pracy. – 1999, nr 4, (1999), s. 36-38.

Ziniewicz, Teresa: Katalogi Biblioteki Naukowej Sztabu Generalnego WP w systemie informatycznym SOWA // W: Doskonalenie działalności bibliotek fachowych w centrum szkolenia oraz pokonywanie barier ograniczających ich funkcjonowanie. – Piła, 1999. – S. 41-47.

Ziniewicz, Teresa: Wykorzystanie komputerowego programu skontrum SOWA-SKO w BNSG // Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. – 1999, nr 1, s. 123-125.

2000

Brodowska, Krystyna: Czar początków i płynące z nich nauki // Bibliotekarz. – 2010, nr 7/8, s. 8-10.

Brodowska, Krystyna: Komputeryzacja powiatowych bibliotek publicznych – rzeczywistość i potrzeby // W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych – poziom powiatowy: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Biblioteka powiatowa ’99 – pierwsze doświadczenia i wnioski”. Radom/Jedlina Letnisko, 20-22 września 1999. – Warszawa 2000. – s.66-74

Kolasa, Władysław Marek: Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek polskich : (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 7–11. – Toż: http://hdl.handle.net/10760/16415 [2012.01.12].

Kubów, Stefan: Z “Sową” w Rzeszowie / // Bibliotekarz. – 2000, nr 10, s. 21-22.

Łacina, Grażyna: 5 lat automatycznej wypożyczalni w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu // Bibliotekarz. – 2000, nr 5, s. 22-23.

Masadyńska,  Grażyna: Systemy SOWA i SOWA 2 w środowisku Windows / Grażyna Masadyńska, Leszek Masadyński // W: II [Druga] Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych, Wałbrzych 14-15 wrzesień 2000 r. : materiały konferencyjne. – Wałbrzych, 2000. – S. 95-99.

Masadyński, Leszek: System biblioteczny SOWA [Dokument elektroniczny] // W: Biuletyn EBIB. – 2000, nr 10 (luty). – Dostęp: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib10/sowa.html [2012.01.12].

Śliwińska, Anna: Seminarium nt.: “Tworzenie serwisów informacyjno-bibliograficznych w oparciu o system informatyczny SOWA” // Bibliotekarz, 2000, nr 4, s. 27-28.

Tworzenie serwisów informacyjno-bibliograficznych w oparciu o system informatyczny SOWA : materiały z seminarium, Opole 21-22 września 1999 r. / [red. Anna Śliwińska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. – Opole : WBP, 2000. – 63 s. ; 21 cm. – ISBN 838814605X

Z treści: s. 30-36: Ewolucja formatów opisu bibliograficznego na przykładach systemu SOWA II / Leszek Masadyński; S. 37-40: Bibliografia Historii Śląska” – w systemie informatycznym SOWA / Karol Sanojca; s. 41-44: Zastosowanie programu SOWA I do tworzenia i wykorzystywania regionalnego warsztatu informacyjnego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie / Barbara Chmura; s. 45-49: Wykorzystanie systemu informatycznego SOWA I i SOWA II do celów informacyjno-bibliograficznych w Wojewódzkiej – obecnie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu / Anna Jędras

2001

Bartoszewicz-Fabiańska, Bożena: Komputeryzacja bibliotek publicznych – omówienie wyników badań ankietowych. Cz. 1 // Bibliotekarz. – 2001, nr 1, s. 6-9.

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Bartoszewicz-Fabiańska, Bożena: Komputeryzacja bibliotek publicznych – omówienie wyników badań ankietowych. Cz. 2 // Bibliotekarz. – 2001, nr 2, s. 15-21.

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Urbańska, Alicja: Komputeryzacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu // W: Jak automatyzujemy biblioteki publiczne? – Warszawa, 200l. – S. 211-214.

2002

Brodowska, Krystyna: Tworzenie systemu informacji europejskiej w powiecie : informacje praktyczne [Dokument elektroniczny] // Biuletyn EBIB. – 2002, nr 1 (styczeń). – Dostęp: http://www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/30/a.php?brodowska [2012.01.13]

Dąbrowska, Halina: Komputeryzacja i co dalej? [Dokument elektroniczny] // Biuletyn EBIB. – 2002, nr 3 (marzec). – Dostęp: http://www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/32/a.php?dabrowska [2012.01.13]

O komputeryzacji i zmianach przyzwyczajeń czytelników Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Masadyński, Leszek: Nowe technologie w systemach SOWA i SOWA-2 // Bibliotekarz. – 2002, nr 6, s. 36-37

2003

Florek, Ewa: Szanse SOWY, z doświadczeń Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Wola // Bibliotekarz. – 2003, nr 2, s. 13-17

Kolasa, Władysław Marek: Polskie programy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych : raport 2002 / Władysław [Marek] Kolasa, Michał Rogoż // W: Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych. – Warszawa, 2003. – S. 39-78

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Kowalski, Jerzy: Komputeryzacja bibliotek i budowa Systemu Bibliografii Regionalnej w województwie łódzkim // Bibliotekarz. – 2003, nr 3, s. 13-15.

Masadyński, Leszek: Przykład współtworzenia centralnej bazy bibliograficznej poprzez Internet // W: Internet w bibliotekach II łączność, współpraca, digitalizacja Wrocław, 23-26 września 2003 roku, pod red. B. Szczepańska. Dostęp: https://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/masadynski.php

2004

Kolasa, Władysław Marek: Zmiany na rynku systemów dla małych i średnich bibliotek publicznych // Notes Biblioteczny. – 2004, nr 2, s. 37–45

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Palma, Beata: Program komputerowy SOWA, jako narzędzie wspomagania usług świadczonych użytkownikowi biblioteki Szkoły Zarządzania i Marketingu / Izabela Jurczak // W: Jakość zarządzania w organizacjach non profit. – Sosnowiec, 2004 S. 143-150

2005

Kolasa, Władysław Marek: Polskie systemy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek : suplement 2004 // W: Automatyzacja bibliotek publicznych. – Warszawa, 2005. – S. 93–110.

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Kolasa, Władysław Marek: Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny // W: Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. – Warszawa, 2005. – 129-144 + 1 dysk optyczny CD–ROM. – ISBN 83-904529-9-5

M.in. o systemie SOWA i SOWA2

Kuliński, Wojciech: Koncepcja rozwoju usług elektronicznych w Bibliotece Naukowej Sztabu Generalnego // Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. – 2005, nr 1, s. 61-72.

Masadyński, Leszek: Zintegrowany system biblioteczny SOWA2/MARC21 // W: Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. –Warszawa, 2006. – S. 170-178

Przybysz, Marzena: Bibliografia województwa sieradzkiego 1975-1998 – edycja na CD-ROM // Bibliotekarz. – 2005, nr 9, s. 29-30.

Recenzja: Bibliografii województwa sieradzkiego 1975-1998. Sieradz 2005. ISBN83-906002-1-8.

Brodowska, Krystyna: Pół wieku sieradzkich bibliotek – wspomnienie niesentymentalne // W: Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. – S. 79-86

2006

Brodowska, Krystyna: Seminarium nt. “Dziś i jutro komputeryzacji bibliotek publicznych w powiecie” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu // Bibliotekarz. – 2006, nr 2, s. 34.

Górska, Bożena: Baza czasopism “Kart” w Bibliotece Akademii Morskiej w Szczecinie / Bożena Górska, Agnieszka Komorowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. – 2006, nr 1, s. 26-28

Kantyka Joanna: System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego // Notes Biblioteczny. – 2006, nr 2, s. 73-79.

Masadyński, Leszek: Najnowsze rozwiązania informatyczne dla bibliotek obsługujących sieci (powiatowe i miejskie) [Dokument elektroniczny] // W: Materiały do seminarium “Budowa centrum informacji dla sieci w bibliotece powiatowej i miejskiej obsługującej sieć”, 23-24 października 2006 r. ; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu]. – Sieradz,  2006. – 1 dysk optyczny CD-ROM

Masadyński, Leszek: Zintegrowany system biblioteczny SOWA2/MARC21 // W: Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. – Warszawa, 2006. – S. 170-178.

Wodzyński, Stanisław: System biblioteczny SOWA2 w Bibliotece Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia / Stanisław Wodzyński // W: Informacja naukowa i techniczna w resortach obrony Czech, Niemiec i Polski. Warszawa, 2006. – S. 104-111.

2007

Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. 1. Biblioteki wojewódzkie / Katarzyna Winogrodzka // Bibliotekarz. – 2007, nr 2, s. 2-6

Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. 2. Biblioteki powiatowe, miejskie i wiejskie / Katarzyna Winogrodzka // Bibliotekarz. – 2007, nr 3, s. 6-10.

Andryszczak, Janina: Dokształcanie kadry bibliotecznej w PBP w Sieradzu // Bibliotekarz. – 2007, nr 6, s. 16-18.

Kolasa, Władysław Marek: Systemy dla bibliotek publicznych i kryteria ich ewaluacji : raport 2006/2007 / Władysław M. Kolasa, Marcin Król  // W: Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych. – Warszawa, 2007. – S. 93-115. – ISBN 978-83-89316-75-2. – Toż: http://hdl.handle.net/10760/16396 [2012.01.12]

M.in. o systemie SOWA i SOW2

Kowalewski, Wojciech: Katalog rozproszony dla małych bibliotek publicznych. Model Małopolski // W: Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 22-24 listopada 2006 r. – Warszawa, 2007.

2008

Jezierska, Małgorzata: Komputeryzacja bibliotek publicznych w opisie statystycznym // Bibliotekarz. – 2008, nr 5, s. 11-17.

Belcik, Wanda: System Bibliografii Regionalnej woj. podkarpackiego z perspektywy biblioteki powiatowej // Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne. – Nr 24 (2008), s. 19-26. – Toż: http://www.kbc.krosno.pl/publication/103  [2012.01.13]

Masadyński, Leszek: Tworzenie katalogów centralnych w oparciu o systemy SOWA i SOWA-2 // Forum Bibliotek Medycznych. – 2008, nr 1, s. 345-349. Dostęp: https://cybra.lodz.pl/Content/4106/345_forum%20nr1_ForumNr1.pdf

Rutana, Tomasz: Komputerowa obsługa czytelników w Filii nr 1 MBP w Jaśle // Bibliotekarz. – 2008, nr 3, s. 35.

2009

Przybysz, Marzena: Bibliografia regionalna w globalnym społeczeństwie informacyjnym : stan w Polsce [Dokument elektroniczny] // Biuletyn EBIB. – 2009, nr 1 (luty). – Dostęp: http://www.ebib.info/2009/101/a.php?przybysz [2012.01.13]

Andryszczak, Janina: W Sieradzu SOWA powiatowa, czyli praca online bibliotek gminnych i miejsko-gminnych // Bibliotekarz. – 2009, nr 3, s. 5-7.

Kowalewski, Wojciech:  Komputeryzacja miejskich bibliotek publicznych w Krakowie w systemie SOWA2 // Bibliotekarz. – 2009, nr 11, s. 12-14.

Masadyński, Leszek: Modelowe rozwiązania informatyzacji bibliotek publicznych w skali miasta i powiatu z wykorzystaniem systemu SOWA2/MARC 21 // Nowe technologie w bibliotekach publicznych. – Warszawa, 2009. – S. 234-239

Masadyński, Leszek: System biblioteczny SOWA2/MARC21 w szkołach wyższych // W: Partnerzy bibliotek, model komunikacji z otoczeniem. – Łódź–Sosnowiec, 2009. – S. 257-259

Przybysz, Marzena: Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej w WiMBP w Rzeszowie // Bibliotekarz. – 2009, nr 1, s. 25-27.

Winogrodzka, Katarzyna: Raport nt. komputeryzacji bibliotek publicznych w 2008 roku // Bibliotekarz. – 2009, nr 7-8, s. 10-19.

Andryszczak, Janina: Zbiory i informacja regionalna w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu // W: Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r. / [red. tomu Katarzyna Wolff. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich, 2009.- S. 187-193.

2010

Kowalewski, Wojciech:  Komputeryzacja małych i średnich bibliotek publicznych w kontekście rozwoju rynku usług outsourcingowych / Wojciech Kowalewski // Bibliotekarz. – 2010, nr 9, s. 2-3

2011

Kowalewski, Wojciech: FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy : (kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek publicznych w Małopolsce w I dekadzie XXI w.) // W: Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje : IX Ogólnopolska Konferencja “Automatyzacja bibliotek publicznych”, Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. – Warszawa, 2011. – S. 83-93.

2012

Kowalewski, Wojciech: VIRIBUS UNITIS, czyli o komputeryzacji bibliotek w XXI w. // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 1, s. 6-8.

Lelek, Ewa: Program SOWA w bibliotekach publicznych Podkarpacia // Bibliotekarz. – 2012, nr 4, s. 19-21.

2013

Winogrodzka, Katarzyna: Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w roku 2012 // Bibliotekarz. – 2013, nr 2, s. 4-12.

Kowalewski, Wojciech: Ponadregionalna współpraca bibliotek w Konsorcjum SOWA // W: Modele współpracy bibliotek publicznych : czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? : X ogólnopolska konferencja “Automatyzacja bibliotek publicznych”, Warszawa, 7-8 listopada 2012 r. / [red. tomu Lilia Marcinkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – (Propozycje i Materiały – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 87).

Kowalewski, Wojciech: Portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl // Biblioteka i Edukacja, nr 3/2013. 

2015

Kowalewski, Wojciech: „Wolne Lektury” w Podgórskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie // Bibliotekarz. – 2015, nr 1.

Kasprzyk, Krystyna: Bibliografia regionalna. Organizacja prac bibliograficznych w wojewódzkich ośrodkach bibliograficznych. Cz. 1 // Bibliotekarz. – 2015, nr 3, s. 11-20.

2017

Masadyńska, Grażyna: System biblioteczny SOWA [Dokument elektroniczny] // W: Biuletyn EBIB. – 2017, nr 1 (171). – Dostęp: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/161 [2021.08.10] Kowalewski, Wojciech: E-booki w OPAC – integracja metadanych // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – Z. 15 (2017), s. 55-66.

2018

Kasprzyk, Krystyna: Deskryptory Biblioteki Narodowej w Bibliografii Małopolski // Bibliotekarz. – 2018, nr 1.

2019

Cyran, Katarzyna; Borkowicz, Cezary; Kowalewski, Wojciech: Stosować czy nie stosować? Oto jest pytanie. Deskryptory Biblioteki Narodowej jako propozycja zmian w opracowaniu zbiorów w opinii bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce // Rozprawy Społeczne. – 2019, nr 13, s. 97-109. Dostęp: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/To-apply-or-not-to-apply-That-is-the-question-Descriptors-of-the-National-Library,113317,0,1.html

2022

Kowalewski, Wojciech: “Niech żywi nie tracą nadziei” – rzecz o katalogach bibliotek w czasie zarazy // Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 : nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek / pod redakcją naukową Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022. s. 109-119.

Miękus Jolanta, Ostoja- Hełczyńska Marta: Popularność e-usługi w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem platform udostępniających książki w wersji elektronicznej na podstawie statystyk Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie // Biblioteka i Edukacja. – 2022, nr 21, s. 33-48. Dostęp: https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/327/338

2023

Fedynyszyn, Karina: Innowacyjne rozwiązania w Bibliotece Politechniki Opolskiej // Bibliotekarz Opolski. – 2023. nr 1. Dostęp: https://www.bibliotekarzopolski.pl/bibliotekarz76-12.html