Kategorie
Szkolenia

Zakończenie szkoleń dla bibliotekarzy w Białej Podlaskiej

5 i 6 listopada 2011 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyły się ostatnie już zajęcia dla bibliotekarzy uczestniczących w specjalistycznym szkoleniu “Wprowadzenie do Formatu MARC 21” realizowanym w ramach projektu “Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”.

Niemal pięćdziesięciu bibliotekarzom z Lubelszczyzny (powiaty: bialski, radzyński i parczewski) uroczyście wręczono certyfikaty. W obecności Dyrektora Biblioteki PSW – Pani Marzeny Dziołak, bibliotekarze otrzymali gratulacje za “wytrwałość” i “obowiązkowość” w trakcie odbywającego się szkolenia, podczas którego zapoznali się m.in. z budową hasła opisu bibliograficznego książki dla wydawnictw jedno- oraz wielotomowych (praca autorska, praca zbiorowa) i opracowaniem wydawnictw seryjnych (serie proste i złożone). Poznano również metody dostępu do pól kontrolowanych przez kartotekę haseł wzorcowych [khw] oraz budowę rekordów haseł wzorcowych.

Gruntowna wiedza z zakresu katalogowania oraz tworzenia opisów bibliograficznych w formacie MARC21 została w całości oparta o wykorzystanie systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. W trakcie wykładów i warsztatów bibliotekarze poznali więc mechanizmy autoryzacji i walidacji rekordów bibliograficznych, procesy indeksacji pól i podpól oraz mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 (pobieranie opisów bibliograficznych).

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie z bibliotekarzami w Bydgoszczy

4 października 2011 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie dla bibliotekarzy użytkujących oprogramowanie SOWA zorganizowane dzięki staraniom Konsorcjum Bibliotek “SOWA”, WBP w Bydgoszczy, oraz firmie SOKRATES-software. Bibliotekarze uczestniczący w spotkaniu ph. “Możliwości i propozycje komputeryzacji dla bibliotek publicznych w systemach SOWA” mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi tendencjami w zakresie komputeryzacji warsztatu bibliotekarzy.

Postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie dla bibliotekarzy, na którym w ramach wymiany praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem systemu SOWA2 w procesach komputeryzacji bibliotek, ukazano najciekawsze internetowe serwisy OPAC w bibliotekach publicznych i pedagogicznych. Przedstawiono również udział Konsorcjum w rozwoju systemu, a mianowicie możliwość pobierania haseł z aktualnej kopii SjHP BN przez biblioteki pracujące w systemie SOWA2/MARC21.

W trakcie spotkania twórca oprogramowania Leszek Masadyński zademonstrował funkcjonalność “zdalnego wsparcia” dla bibliotekarzy. Jest to usługa umożliwiająca zdalne połączenie się programisty lub informatyka ze wskazanym stanowiskiem komputerowym bibliotekarza i przeprowadzenie szkolenia, prezentacji, instalacji lub udzielenia wskazówek dotyczących eksploatacji oprogramowania i współpracującego z nim sprzętu peryferyjnego (drukarek, czytników, itd.). Technologia ta może mieć zastosowanie w dowolnej bibliotece i nie powoduje konieczności instalacji skomplikowanego oprogramowania komputerowego. Wystarczy jedynie wejść na stronę www.firma.sokrates.pl i klikając na ikonę “Pomoc zdalna” pobrać darmową aplikację, która umożliwi komunikację specjalisty z konkretnym stanowiskiem komputerowym.

W spotkaniu udział wzięło 29 bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy w Tarnobrzegu

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy z Podkarpacia, poświęcone omówieniu tematyki komputeryzacji bibliotek publicznych wśród bibliotek użytkujących systemy SOWA.

Zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, Konsorcjum Bibliotek “SOWA” i firmę Sokrates-software spotkanie przyciągnęło liczną grupę bibliotekarzy, którzy przyjechali z powiatów tarnobrzeskiego, niżańskiego, mieleckiego i stalowowolskiego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o wzroście atrakcyjności oferty bibliotecznej i jej konkurencyjności na poziomie lokalnym, które oferować może m.in. właściwe wykorzystanie systemu bibliotecznego. Bibliotekarze mieli również możliwość poznania powodów komputeryzacji bibliotek oraz wymagań współczesnego czytelnika.

Wojciech Kowalewski reprezentujący Konsorcjum Bibliotek wykazał, iż jakość danych bibliograficznych w małych bibliotekach publicznych ulega zdecydowanej poprawie. Przykładem tego są kartoteki haseł wzorcowych, których istnienie związane jest z powszechnym wykorzystaniem klienta z39.50, a więc pobieraniem rekordów z innych katalogów. Możliwości tego protokołu mogą istotnie przyspieszać ogólny proces opracowania dokumentów. Zaoszczędzony w ten sposób czas jest wykorzystywany na czynności związane z tworzeniem haseł z autopsji oraz łączeniem opisów bibliograficznych z rekordami wzorcowymi.

W dalszej części spotkania omówiono funkcjonalność systemów SOWA. Twórca programu – Leszek Masadyński przedstawił kierunki rozwoju oprogramowania bibliotecznego oraz zademonstrował nowe rozwiązania biblioteczne oferujące integrację katalogów bibliotecznych. Są to regionalne serwisy biblioteczne umożliwiające jednoczesne poszukiwania zbiorów w katalogach internetowych bibliotek (Multi-Opac).

Pod koniec spotkania padły konkretne propozycje migracji z systemów SOWA1 do aktualnego środowiska SOWA2/MARC21. Zadeklarowano również chęć przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy m.in. z opracowania druków zwartych w formacie MARC21, które zostaną zrealizowane w ramach zadań Konsorcjum.

Kategorie
Szkolenia

Krośnieńskie spotkanie bibliotekarzy z Podkarpacia

27 września 2011 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie bibliotekarzy wykorzystujących oprogramowanie SOWA, zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w Krośnie, Konsorcjum Bibliotek “SOWA” oraz firmę SOKRATES-software. Przybyli na spotkanie bibliotekarze z powiatów krośnieńskiego, dębickiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego wysłuchali referatów i prezentacji, których tematem przewodnim były “Możliwości i propozycje komputeryzacji bibliotek publicznych w systemach SOWA”.

W trakcie spotkania ukazano ciekawe przykłady katalogów internetowych (OPAC) bibliotek pracujących w systemach SOWA, które opracowano w oparciu o wykorzystanie formatu MARC21 (wśród nich dominowały katalogi zawierające opisy z recenzjami zbiorów oraz załączonymi multimediami, np. okładkami książek). Przewodniczący Rady Konsorcjum – Wojciech Kowalewski, przekonywał zgromadzonych bibliotekarzy, że jedną z ważniejszych przyczyn odwiedzin czytelników, szczególnie młodego pokolenia, w bibliotece jest obecność w niej systemu bibliotecznego, który – wykorzystując usługi internetowe – stanowi narzędzie umożliwiające “prześwietlenie” katalogów bibliotecznych. Warunkiem satysfakcjonującego rezultatu wirtualnych odwiedzin jest wówczas nieskomplikowany i wydajny mechanizm wyszukiwawczy oraz jednolita informacja o zbiorach bibliotecznych.

Treścią spotkania było również przedstawienie możliwości komputeryzacji bibliotek publicznych w systemie SOWA2, którego funkcjonalność przedstawił Leszek Masadyński. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja struktury systemu bibliotecznego działającego w formie hostingu (usługa obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Twórca oprogramowania opowiedział o zastosowaniu nowoczesnych technologii umożliwiających pracę w systemie SOWA2 na zewnętrznych serwerach. Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę szybkości opracowania zbiorów oraz jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie struktury systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W trakcie spotkania dyskutowano nt. rozwoju systemu SOWA2 i zadań Konsorcjum, do których należy m.in. wypracowywanie priorytetów dotyczących rozwoju systemu bibliotecznego i przedkładanie ich producentowi oprogramowania. Wymieniono również doświadczenia związane z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych i elektroniczną rejestracją czytelników. Podjęto również temat problemów, jakie mają użytkownicy formatu MARC21 w związku z upraszczaniem gramatyki haseł przedmiotowych, m.in. rezygnacji ze stosowania określników formalnych na rzecz wprowadzenia tematów wyrażających formę, rodzaj, gatunek, typ dokumentu (terminy indeksowe, zwane też tematami formalnymi).

Relacja ze spotkania w KBP w Krośnie.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

22 września w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, małopolscy bibliotekarze zajmujący się opracowaniem bibliografii regionalnej mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu bibliografów organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Wrześniowe spotkanie poświęcone zostało bieżącym sprawom małopolskich bibliografii oraz omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem rzeczowym dokumentów.

W trakcie seminarium przedstawiono dotychczasowe efekty współpracy małopolskich bibliografów w zakresie opracowania Bibliografii Małopolski, która od 2009 roku prowadzona jest w systemie SOWA2 SQL/MARC21. Wprowadzeniem do problematyki tematowania przedmiotowego z użyciem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej zajęła się Krystyna Kasprzyk – kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, która omówiła ogólne zasady i leksykę języka haseł przedmiotowych. Konstrukcję i zastosowania różnych typów haseł prezentowały natomiast krakowskie bibliografki – Agnieszka Polaszek (hasło osobowe i formalne), Monika Kucharczyk-Kubacka (hasło korporatywne i tytułowe) oraz Joanna Grzeszczuk (hasło rzeczowe, pospolite). Omówiono również zastosowanie hasła geograficznego oraz przybliżono wzorce tematowania.

Zgodnym wnioskiem przybyłych bibliotekarzy było dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy małopolskimi bibliotekami publicznymi poparte propozycją organizacji dyżurów bibliograficznych w krakowskiej książnicy. Zadeklarowano również wsparcie merytoryczne dotyczące opracowania i melioracji rekordów z lokalnych bibliografii, tworzonych głównie w systemach SOWA2, do Bibliografii Małopolski.

W spotkaniu udział wzięło 29 osób.

Kategorie
Szkolenia

Warsztaty administratorów i użytkowników systemów SOWA

W dniach 05.09-06.09 2011 r. Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej zorganizowała warsztaty metodyczne dla pracowników bibliotek wojskowych eksploatujących zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 oraz SOWA1, w którym uczestniczyli przedstawiciele:

  • Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej,
  • Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
  • Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
  • Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego.

W trakcie obrad przedstawiono aktualny stan wdrożenia systemów SOWA w poszczególnych bibliotekach wojskowych, a także perspektywy rozwoju systemu w kontekście potrzeb bibliotek resortu Obrony Narodowej. Podjęto również dyskusję w wyniku której uczestnicy zgłosili potrzebę:

  • powołania konsorcjum bibliotek wojskowych pracujących w systemie SOWA,
  • ujednolicenia procedur i opisów związanych z prezentacją danych dla użytkowników systemu,
  • zorganizowania spotkania w celu przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących obsługi czytelników.
Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny

30 czerwca 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny pracujących w systemach bibliotecznych SOWA, zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Tematem spotkania było przedstawienie możliwości komputeryzacji bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21 przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych stosowanych w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w internecie.

Spotkanie otworzył Dyrektor WBP w Opolu – Tadeusz Chrobak, który przywitał gości i dokonał prezentacji prelegentów. Następnie oddał głos instruktorowi ds. komputeryzacji bibliotek w woj. opolskim – Łukaszowi Brudnikowi, który przedstawiając dzieje komputeryzacji bibliotek w systemach SOWA na Opolszczyźnie, podsumował stan automatyzacji bibliotek w roku bieżącym.

Przybyli na spotkanie bibliotekarze wysłuchali później wykładu Wojciecha Kowalewskiego nt. metod opracowania katalogów bibliotecznych w oparciu o format MARC21 i powszechnie stosowanych w systemach SOWA narzędzi do pobierania opisów bibliograficznych (z39.50). Zwrócono uwagę na problem spójności danych bibliograficznych w lokalnych katalogach i konieczność zwiększenia kontroli opisywanych dokumentów bibliotecznych, która zapewnić może ujednolicenie zasad opracowania i indeksowania haseł oraz poprawne wykorzystanie kartoteki haseł wzorcowych.

W trakcie prezentacji omówiono też wybrane katalogi bibliotek pracujących w systemie SOWA2/MARC21, w których jakość danych bibliograficznych wzorowana jest na modelu stosowanym w katalogach centralnych (NUKAT). Szczególne zainteresowanie przyciągnęły więc te katalogi, których twórcy (bibliotekarze) stosując jednolite zasady sporządzania opisów bibliograficznych, łączą rekordy z recenzjami książek oraz skanami okładek. Działania te świadczą o utylitarnym charakterze katalogów OPAC, spełniając równocześnie funkcję propedeutyczną w środowisku bibliotek publicznych (dobre praktyki).

W trakcie obrad przedstawiono również propozycje aktualizacji programu SOWA. Twórca systemu bibliotecznego – Leszek Masadyński zaprezentował Katalog rozproszony powiatu opolskiego, w skład którego weszły biblioteki użytkujące system SOWA, niezależnie od wykorzystywanego formatu bazy danych i wersji oprogramowania. Biblioteki posiadające system SOWA1 i SOWA2 (bez MARC21) otrzymały propozycje migracji do systemu SOWA2/MARC21 (działającego m.in. w usłudze hostingu) na preferencyjnych warunkach finansowych. Padły również konkretne deklaracje związane z organizacją szkoleń dla bibliotekarzy z województwa opolskiego w WBP, zainteresowanych nauką lub pogłębieniem wiedzy z katalogowania druków zwartych w formacie MARC21.

Towarzyszący zjazdowi bibliotekarzy panel dyskusyjny, był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zagadnień skupiających się wokół procesów automatyzacji książnic publicznych Opolszczyzny.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Wielkopolski


25 maja 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników powiatowych i miejskich bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Zjazd bibliotekarzy poprzedziło wystąpienie Krystyny Brodowskiej dotyczące genezy powstania i głównych zadań konsorcjum w środowisku bibliotekarskim oraz prezentacja dotychczasowych działań w zakresie wsparcia merytorycznego oferowanego bibliotekom członkowskim.

Spotkanie otworzył Wojciech Kowalewski (Przewodniczący Rady Konsorcjum), który omówił Zastosowanie formatu MARC21 przy opracowaniu katalogów bibliotecznych w systemach SOWA2. Z wykładu można było dowiedzieć się, iż jakość i skuteczność opracowania zbiorów bibliotecznych może być zmierzona i zależy nie tylko od kwalifikacji bibliotekarzy, ale od narzędzi jakimi się posługuje (możliwości systemu bibliotecznego, wykorzystanie udostępnionych źródeł z39.50 i in.). Przedstawiono również przykłady współpracy programów SOWA2 z systemami zarządzania treścią (biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe) oraz zaprezentowano działalność bibliotek prowadzących bibliografie regionalne i kartoteki zagadnieniowe oraz wiążące się z nimi możliwości edycyjne zestawień bibliograficznych. Na koniec dokonano charakterystyki interesujących katalogów bibliotecznych w internecie i ukazano rezultaty stosowania rekordów haseł wzorcowych w budowaniu księgozbioru elektronicznego.

Zaprezentowane przez Leszka Masadyńskiego (Sokrates-software) Nowe sposoby korzystania z systemów SOWA dotyczyły dynamicznego rozwoju usług outsourcingowych w środowisku bibliotek, coraz częściej wykorzystujących tę formę automatyzacji procesów bibliotecznych. Producent oprogramowania przedstawił strukturę działania systemu bibliotecznego w formie hostingu, a także pokazał korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na „niezależnych” serwerach. Jednym z atutów tej formy komputeryzacji bibliotek jest możliwość tworzenia regionalnych serwisów rozproszonych dla miast, powiatów lub województw.

Zgromadzeni bibliotekarze mieli również możliwość zapoznania się z Internetowym portalem usług bibliotecznych, którego idee i założenia przybliżył Michał Fryska (Sokrates-software). Projekt wykorzystujący najnowsze technologie informacyjne oraz potencjał serwisów społecznościowych (folksonomia, geololokalizacja) w zetknięciu z funkcjonalnością zintegrowanych systemów bibliotecznych zakłada dalszą integrację środowiska czytelników, miłośników książek oraz bibliotekarzy, a tym samym wzbogacenie ofert bibliotek. Współtwórca portalu przekonywał przybyłych bibliotekarzy, iż stworzenie portalu może być działaniem nieuniknionym w dobie konwergencji kultury i masowej ekspansji urządzeń mobilnych.

W trakcie obrad i towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego, bibliotekarze wymieniali doświadczenia w zakresie zagadnień skupiających się wokół komputeryzacji książnic Wielkopolski w systemach SOWA. Dokonano też prezentacji działalności niektórych bibliotek publicznych, które zostały entuzjastycznie przyjęte gromkimi brawami.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego

SAMSUNG

12 kwietnia odbyło się „Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego”, zorganizowane przez „Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA”. Tematem spotkania było omówienie bieżących działań w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych w poznańskich książnicach, a także odpowiedź na uwagi i propozycje bibliotekarzy dotyczące komputeryzacji bibliotek.

Szkolenie poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do zasad metodyki i organizacji pracy przy sporządzaniu katalogów bibliotecznych i bibliograficznych przy zastosowaniu obowiązującego formatu zapisu i wymiany danych (MARC-21) dla opisów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych. Omówiono także mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 systemu SOWA2 (pobieranie gotowych opisów bibliograficznych), a także funkcja załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie oraz sposoby integracji opisów bibliograficznych z udostępnionymi w sieci globalnej zasobami elektronicznymi.

W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy SOKRATES-software w Poznaniu, przedstawiono model współpracy bibliotek w powiecie w kontekście funkcjonowania Katalogu Rozproszonego Powiatu Poznańskiego, którego oficjalna prezentacja odbyła się w trakcie zjazdu bibliotekarzy.

Rozmowy wzbogaciła prezentacja funkcjonalności zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Bibliotekarze korzystali także z indywidualnych konsultacji z producentem oprogramowania w zakresie rozwijanego oprogramowania bibliotecznego, a także zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą zasad wdrożenia i użytkowania systemu w sieci bibliotecznej.

Kategorie
Szkolenia

Bibliotekarz XXI wieku – projekt Biblioteki PSW w Białej Podlaskiej

Już wkrótce w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpocznie się projekt “Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”.

W ramach programu dokonana zostanie konwersja baz danych systemu SOWA2 do formatu MARC21. Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych. Rekrutacja już od 1 marca 2011 r.