Kategorie
Inne

„Amor librorum nos unit” – projekt komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych

27 grudnia 2010 roku członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Projekt został w 75% finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i w roku 2011 doczekał się unijnego wsparcia w wysokości ponad 1 miliona złotych. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego biblioteki publiczne z niemal 100 miejscowości w województwie małopolskim (powiat gorlicki, nowosądecki, nowotarski, miechowski i olkuski).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego dla bibliotek, a następnie producenta systemu bibliotecznego, którego zadaniem było wytypowanie oprogramowania automatyzującego pracę bibliotek. Wybrano program SOWA2/MARC21.

Projekt zaczął być realizowany. Jego wynikiem ma być podniesienie jakości obsługi czytelników w bibliotekach, poprzez standaryzację i automatyzację usług oraz stworzenie zdalnego dostępu do baz danych. Konieczne jest więc wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających usprawnienie czynności dokonywanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestracji i odwiedzin czytelników w bibliotece (m.in. wypożyczenia, zwroty, prolongaty) oraz obsługi internetowej (rezerwacje i zamówienia książek, zestawienia bibliograficzne). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, system został zainstalowany na serwerze zdalnym (usługa outsourcingu, obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie skomplikowanych struktur systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W chwili obecnej małopolscy bibliotekarze zaangażowani w projekt pod hasłem „Amor librorum nos unit” („Miłość do książek nas jednoczy”, – nieoficjalny tytuł projektu), intensywnie pracują nad doskonaleniem procesów oferowanych przez wdrożone oprogramowanie, aby w niedługim czasie można było w pełni korzystać z możliwości skomputeryzowanej biblioteki. W niektórych powiatach postanowiono wykorzystać możliwości użytkowania baz w trybie wielodostępu i zorganizować centralny model bazy czytelników.

Więcej:

Fundusze europejskie

MBP w Gorlicach

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny

30 czerwca 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny pracujących w systemach bibliotecznych SOWA, zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Tematem spotkania było przedstawienie możliwości komputeryzacji bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21 przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych stosowanych w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w internecie.

Spotkanie otworzył Dyrektor WBP w Opolu – Tadeusz Chrobak, który przywitał gości i dokonał prezentacji prelegentów. Następnie oddał głos instruktorowi ds. komputeryzacji bibliotek w woj. opolskim – Łukaszowi Brudnikowi, który przedstawiając dzieje komputeryzacji bibliotek w systemach SOWA na Opolszczyźnie, podsumował stan automatyzacji bibliotek w roku bieżącym.

Przybyli na spotkanie bibliotekarze wysłuchali później wykładu Wojciecha Kowalewskiego nt. metod opracowania katalogów bibliotecznych w oparciu o format MARC21 i powszechnie stosowanych w systemach SOWA narzędzi do pobierania opisów bibliograficznych (z39.50). Zwrócono uwagę na problem spójności danych bibliograficznych w lokalnych katalogach i konieczność zwiększenia kontroli opisywanych dokumentów bibliotecznych, która zapewnić może ujednolicenie zasad opracowania i indeksowania haseł oraz poprawne wykorzystanie kartoteki haseł wzorcowych.

W trakcie prezentacji omówiono też wybrane katalogi bibliotek pracujących w systemie SOWA2/MARC21, w których jakość danych bibliograficznych wzorowana jest na modelu stosowanym w katalogach centralnych (NUKAT). Szczególne zainteresowanie przyciągnęły więc te katalogi, których twórcy (bibliotekarze) stosując jednolite zasady sporządzania opisów bibliograficznych, łączą rekordy z recenzjami książek oraz skanami okładek. Działania te świadczą o utylitarnym charakterze katalogów OPAC, spełniając równocześnie funkcję propedeutyczną w środowisku bibliotek publicznych (dobre praktyki).

W trakcie obrad przedstawiono również propozycje aktualizacji programu SOWA. Twórca systemu bibliotecznego – Leszek Masadyński zaprezentował Katalog rozproszony powiatu opolskiego, w skład którego weszły biblioteki użytkujące system SOWA, niezależnie od wykorzystywanego formatu bazy danych i wersji oprogramowania. Biblioteki posiadające system SOWA1 i SOWA2 (bez MARC21) otrzymały propozycje migracji do systemu SOWA2/MARC21 (działającego m.in. w usłudze hostingu) na preferencyjnych warunkach finansowych. Padły również konkretne deklaracje związane z organizacją szkoleń dla bibliotekarzy z województwa opolskiego w WBP, zainteresowanych nauką lub pogłębieniem wiedzy z katalogowania druków zwartych w formacie MARC21.

Towarzyszący zjazdowi bibliotekarzy panel dyskusyjny, był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zagadnień skupiających się wokół procesów automatyzacji książnic publicznych Opolszczyzny.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Wielkopolski


25 maja 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników powiatowych i miejskich bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Zjazd bibliotekarzy poprzedziło wystąpienie Krystyny Brodowskiej dotyczące genezy powstania i głównych zadań konsorcjum w środowisku bibliotekarskim oraz prezentacja dotychczasowych działań w zakresie wsparcia merytorycznego oferowanego bibliotekom członkowskim.

Spotkanie otworzył Wojciech Kowalewski (Przewodniczący Rady Konsorcjum), który omówił Zastosowanie formatu MARC21 przy opracowaniu katalogów bibliotecznych w systemach SOWA2. Z wykładu można było dowiedzieć się, iż jakość i skuteczność opracowania zbiorów bibliotecznych może być zmierzona i zależy nie tylko od kwalifikacji bibliotekarzy, ale od narzędzi jakimi się posługuje (możliwości systemu bibliotecznego, wykorzystanie udostępnionych źródeł z39.50 i in.). Przedstawiono również przykłady współpracy programów SOWA2 z systemami zarządzania treścią (biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe) oraz zaprezentowano działalność bibliotek prowadzących bibliografie regionalne i kartoteki zagadnieniowe oraz wiążące się z nimi możliwości edycyjne zestawień bibliograficznych. Na koniec dokonano charakterystyki interesujących katalogów bibliotecznych w internecie i ukazano rezultaty stosowania rekordów haseł wzorcowych w budowaniu księgozbioru elektronicznego.

Zaprezentowane przez Leszka Masadyńskiego (Sokrates-software) Nowe sposoby korzystania z systemów SOWA dotyczyły dynamicznego rozwoju usług outsourcingowych w środowisku bibliotek, coraz częściej wykorzystujących tę formę automatyzacji procesów bibliotecznych. Producent oprogramowania przedstawił strukturę działania systemu bibliotecznego w formie hostingu, a także pokazał korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na „niezależnych” serwerach. Jednym z atutów tej formy komputeryzacji bibliotek jest możliwość tworzenia regionalnych serwisów rozproszonych dla miast, powiatów lub województw.

Zgromadzeni bibliotekarze mieli również możliwość zapoznania się z Internetowym portalem usług bibliotecznych, którego idee i założenia przybliżył Michał Fryska (Sokrates-software). Projekt wykorzystujący najnowsze technologie informacyjne oraz potencjał serwisów społecznościowych (folksonomia, geololokalizacja) w zetknięciu z funkcjonalnością zintegrowanych systemów bibliotecznych zakłada dalszą integrację środowiska czytelników, miłośników książek oraz bibliotekarzy, a tym samym wzbogacenie ofert bibliotek. Współtwórca portalu przekonywał przybyłych bibliotekarzy, iż stworzenie portalu może być działaniem nieuniknionym w dobie konwergencji kultury i masowej ekspansji urządzeń mobilnych.

W trakcie obrad i towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego, bibliotekarze wymieniali doświadczenia w zakresie zagadnień skupiających się wokół komputeryzacji książnic Wielkopolski w systemach SOWA. Dokonano też prezentacji działalności niektórych bibliotek publicznych, które zostały entuzjastycznie przyjęte gromkimi brawami.

Kategorie
Inne

Bibliografia powiatu rzeszowskiego


Bibliografia powiatu rzeszowskiego powstała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową, zawierającą dokumenty odzwierciedlające współczesne życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne powiatu ziemskiego rzeszowskiego. Stanowi źródło informacji na temat przeszłości poszczególnych miejscowości wchodzących w skład powiatu. Prezentuje także sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu oraz ich dorobek twórczy, często nie związany tematycznie z terenem objętym bibliografią. Niniejszy, pierwszy tom „Bibliografii powiatu rzeszowskiego” rejestruje wydane w 2000 roku wydawnictwa zwarte, mapy, artykuły z wydawnictw ciągłych, ważniejszych tytułów dzienników ogólnopolskich oraz czasopism lokalnych – dotyczące powiatu rzeszowskiego.

Bibliografia opracowywana jest w układzie systematycznym, a w obrębie poddziałów stosuje się układ alfabetyczny. Schemat bibliografii oparto na „Ramowym schemacie klasyfikacyjnym bibliografii regionalnych przedmiotowych”. Materiał bibliograficzny zawiera łącznie 1240 pozycji numerowanych, ułożonych w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze do odpowiednich działów i poddziałów schematu. Bibliografia zawiera spisy pomocnicze w postaci indeksów: autorskiego, osobowego, geograficznego i przedmiotowego (sporządzonego wg „Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej”), wykaz skrótów i symboli, wykaz czasopism, wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego a także indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań zbiorowych zamieszczonych w bibliografii.

Opracowanie i skład tej publikacji sporządzono z zastosowaniem techniki komputerowej, w programie SOWA2. Bogactwo i różnorodność zarejestrowanych w bibliografii materiałów sprawia, iż publikacja ta stanowi ważne źródło informacji o regionie, a także dopełnienie bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego. Zamierzeniem publikacji jest ponadto promocja regionu, popularyzacja wiedzy o własnym środowisku lokalnym oraz pomoc w prowadzeniu działań związanych z edukacją regionalną.

Bibliografia regionalna w wersji elektronicznej oraz bazy danych dostępne są na stronie WiMBP w Rzeszowie: wydawnictwa PDF, bazy danych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą książnicy.

Kategorie
Inne

Bibliografia regionalna Turku – źródłem wiedzy o regionie


Prezentujemy kolejne wydawnictwo bibliograficzne, które ukazało się drukiem w bibliotece wchodzącej w skład Konsorcjum. Bibliografia Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego jest kolejnym, dziewiątym już zeszytem wydanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Bibliografia stanowi zestawienie ważniejszych artykułów z prasy lokalnej i regionalnej oraz książek i innych dokumentów, umożliwiające czytelnikom dotarcie do potrzebnych materiałów związanych z życiem społecznym, gospodarczym, politycznym czy kulturalnym Turku i powiatu tureckiego. Obejmując umiejętnie wyselekcjonowany materiał, bibliografia służy przede wszystkim studentom, uczniom, historykom oraz innym badaczom regionu.


Opracowanie pierwszego zeszytu Bibliografii Regionalnej Miasta Turku i Powiatu Tureckiego nastąpiło w roku 2001, gdy podjęto prace nad stworzeniem kartoteki bibliograficznej i kartotek tekstowych wycinków prasowych z Gazety Poznańskiej (1991-2001) i Głosu Wielkopolskiego (1993-2001). Prace nad pierwszą bibliografią trwały kilka miesięcy. Odnotowano wówczas piśmiennictwo za rok 2000. W 2003 roku podjęto decyzję o opracowaniu uzupełniającego zeszytu za rok 2000, tym razem w oparciu o prasę regionalną. W roku 2004 Biblioteka wydała dwa kolejne zeszyty bibliografii, a rok później opracowała i wydała Bibliografię Regionalną Miasta Turku i Powiatu Tureckiego. Uzupełnienie za lata 1962-1999. Wydawnictwo stanowiło wybór publikacji dotyczących miasta Turku i powiatu tureckiego znajdujących się w księgozbiorze regionalnym Czytelni Biblioteki.


Wszystkie materiały wydane drukiem w poszczególnych zeszytach bibliografii oraz jej uzupełnieniach znajdują się w bazie bibliograficznej systemu SOWA2 i służą do pozyskiwania szybkiej informacji o mieście i powiecie tureckim. Od roku 2006 baza dostępna jest również w Internecie.

Kategorie
Szkolenia

Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego

SAMSUNG

12 kwietnia odbyło się „Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego”, zorganizowane przez „Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA”. Tematem spotkania było omówienie bieżących działań w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych w poznańskich książnicach, a także odpowiedź na uwagi i propozycje bibliotekarzy dotyczące komputeryzacji bibliotek.

Szkolenie poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do zasad metodyki i organizacji pracy przy sporządzaniu katalogów bibliotecznych i bibliograficznych przy zastosowaniu obowiązującego formatu zapisu i wymiany danych (MARC-21) dla opisów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych. Omówiono także mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 systemu SOWA2 (pobieranie gotowych opisów bibliograficznych), a także funkcja załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie oraz sposoby integracji opisów bibliograficznych z udostępnionymi w sieci globalnej zasobami elektronicznymi.

W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy SOKRATES-software w Poznaniu, przedstawiono model współpracy bibliotek w powiecie w kontekście funkcjonowania Katalogu Rozproszonego Powiatu Poznańskiego, którego oficjalna prezentacja odbyła się w trakcie zjazdu bibliotekarzy.

Rozmowy wzbogaciła prezentacja funkcjonalności zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Bibliotekarze korzystali także z indywidualnych konsultacji z producentem oprogramowania w zakresie rozwijanego oprogramowania bibliotecznego, a także zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą zasad wdrożenia i użytkowania systemu w sieci bibliotecznej.

Kategorie
Szkolenia

Bibliotekarz XXI wieku – projekt Biblioteki PSW w Białej Podlaskiej

Już wkrótce w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpocznie się projekt „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”.

W ramach programu dokonana zostanie konwersja baz danych systemu SOWA2 do formatu MARC21. Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych. Rekrutacja już od 1 marca 2011 r.

Kategorie
Inne

Nowe technologie w siedzibie MBP w Opolu

2 marca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pięknej i nowocześnie wyposażonej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4. Opolską książnicą, zarządza nowoczesny system biblioteczny SowaSQL. Czytelników i bibliotekarzy zapewne ucieszy fakt implementacji RFID w tym systemie bibliotecznym. Rozwiązanie to, nie tylko usprawni procesy identyfikacji zbiorów bibliotecznych, ale też zdecydowanie przyspieszy ich obieg.

Podstawą technologii RFID jest specjalna etykieta, posiadająca formę płaskich nalepek (tzw. transponderów), którą umieszcza się na książce. W pamięci etykiety przechowywana jest zakodowana informacja o wypożyczeniu danego materiału bibliotecznego. Wprowadzanie informacji do i z pamięci etykiety przebiega drogą radiową. Zapis informacji na etykiecie dokonywany jest automatycznie przy każdorazowym wypożyczeniu lub zwrocie. Bramki uniemożliwiają wyniesienie niewypożyczonych materiałów poza siedzibę biblioteki, bez wiedzy bibliotekarza.

Czytelnik będzie obsługiwany jeszcze szybciej, gdyż operacje wypożyczeń lub zwrotu książek dokonywane są automatycznie za pomocą specjalnych, samoobsługowych stanowisk (tzw. terminali). Warto nadmienić, iż RFID należy do grupy rozwiązań o wysokim poziomie bezpieczeństwa i w technicznym znaczeniu jest bardziej zaawansowana od technologii kodów kreskowych, którą stosuje większość bibliotek w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego otwarcia biblioteki: www.24opole.pl

Kategorie
Inne

Bibliografie w systemie bibliotecznym SOWA

Dziękujemy za skany okładek bibliografii przesłane na adres elektroniczny Konsorcjum. Wśród nich znalazły się interesujące publikacje dotyczące regionu, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować.

I. Krosno

Szczególne wyróżnienie należy się Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, której pracownicy przygotowali „Bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego 2000-2005”. Publikacja, która rejestruje dorobek piśmienniczy Krosna i powiatu krośnieńskiego na podstawie zgromadzonych wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism, dzienników lokalnych i regionalnych, a nawet dokumentów życia społecznego, została starannie opracowana w systemie SOWA (zebrano ok. 5000 opisów bibliograficznych sporządzonych głównie z autopsji), a następnie ułożono je w 16 działach rzeczowych i zaopatrzono w indeksy (autorski i przedmiotowy oraz indeks pozycji zwartych).

Bibliografia została opublikowana w formie drukowanej (ponad 400 stron), a tom dodatkowo wzbogaciła twarda oprawa.

Warto nadmienić, że bibliografia została również udostępniona wśród cyfrowych kolekcji: http://www.kbc.krosno.pl/publication/47 

Baza bibliograficzna wraz z kartoteką zagadnieniową jest dostępna na stronie KBP: http://katalog.kbp.krosno.pl/sowacgi.php?KatID=1

II. Chrzanów

„Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za rok 2006”, to kolejna ciekawa praca przygotowana przez zespół bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która ukazała się drukiem jako wybór szerszego studium bibliograficznego za rok 2006.

Opracowanie z Chrzanowa to przede wszystkim bibliografia przedmiotowa, która rejestruje materiał bibliograficzny w formie artykułów z prasy regionalnej oraz w mniejszym stopniu wydawnictw zwartych, zbiorów elektronicznych oraz wydawnictw kartograficznych (zamiarem bibliografów jest jednak poszerzenie materiału o zbiory specjalne i dokumenty życia społecznego).

Opracowanie zostało przygotowane w całości z autopsji (w systemie SOWA zgromadzono 1749 opisy) i opiera się na podziale tematycznym przygotowanym według ramowego schematu bibliografii, uzupełnionego o indeksy (autorski, przedmiotowy) oraz wykaz tytułów czasopism i ich skrótów oraz użytych symboli.

Baza bibliograficzna oraz kartoteka zagadnieniowa dostępna jest na stronie chrzanowskiej książnicy www.mbp.chrzanow.pl i w regionalnym serwisie z39.50 – Fidkar Małopolski.

Publikacje bibliograficzne za wcześniejsze lata (2000-2002, 2003-2005), a także późniejsze (2007) zostały zdigitalizowane i udostępnione w formie elektronicznej w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. W chwili obecnej można je z powodzeniem przeglądać również w cyfrowym muzeum i archiwum Europy – w Europeanie.

Kategorie
Inne

Uruchomiliśmy stronę Konsorcjum Bibliotek SOWA

Chcielibyśmy, aby Konsorcjum stało się nie tylko platformą służącą do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie obsługiwanego przez nas oprogramowania bibliotecznego, ale spełniło również funkcję integrującą środowisko użytkowników systemów SOWA, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju komputeryzacji naszych bibliotek.

Mamy również nadzieję, że pracownicy tych bibliotek, które przystąpiły do Konsorcjum będą skuteczniej pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne kwalifikacje podczas pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym.