Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny

30 czerwca 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie bibliotekarzy Opolszczyzny pracujących w systemach bibliotecznych SOWA, zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Tematem spotkania było przedstawienie możliwości komputeryzacji bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21 przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych stosowanych w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w internecie.

Spotkanie otworzył Dyrektor WBP w Opolu – Tadeusz Chrobak, który przywitał gości i dokonał prezentacji prelegentów. Następnie oddał głos instruktorowi ds. komputeryzacji bibliotek w woj. opolskim – Łukaszowi Brudnikowi, który przedstawiając dzieje komputeryzacji bibliotek w systemach SOWA na Opolszczyźnie, podsumował stan automatyzacji bibliotek w roku bieżącym.

Przybyli na spotkanie bibliotekarze wysłuchali później wykładu Wojciecha Kowalewskiego nt. metod opracowania katalogów bibliotecznych w oparciu o format MARC21 i powszechnie stosowanych w systemach SOWA narzędzi do pobierania opisów bibliograficznych (z39.50). Zwrócono uwagę na problem spójności danych bibliograficznych w lokalnych katalogach i konieczność zwiększenia kontroli opisywanych dokumentów bibliotecznych, która zapewnić może ujednolicenie zasad opracowania i indeksowania haseł oraz poprawne wykorzystanie kartoteki haseł wzorcowych.

W trakcie prezentacji omówiono też wybrane katalogi bibliotek pracujących w systemie SOWA2/MARC21, w których jakość danych bibliograficznych wzorowana jest na modelu stosowanym w katalogach centralnych (NUKAT). Szczególne zainteresowanie przyciągnęły więc te katalogi, których twórcy (bibliotekarze) stosując jednolite zasady sporządzania opisów bibliograficznych, łączą rekordy z recenzjami książek oraz skanami okładek. Działania te świadczą o utylitarnym charakterze katalogów OPAC, spełniając równocześnie funkcję propedeutyczną w środowisku bibliotek publicznych (dobre praktyki).

W trakcie obrad przedstawiono również propozycje aktualizacji programu SOWA. Twórca systemu bibliotecznego – Leszek Masadyński zaprezentował Katalog rozproszony powiatu opolskiego, w skład którego weszły biblioteki użytkujące system SOWA, niezależnie od wykorzystywanego formatu bazy danych i wersji oprogramowania. Biblioteki posiadające system SOWA1 i SOWA2 (bez MARC21) otrzymały propozycje migracji do systemu SOWA2/MARC21 (działającego m.in. w usłudze hostingu) na preferencyjnych warunkach finansowych. Padły również konkretne deklaracje związane z organizacją szkoleń dla bibliotekarzy z województwa opolskiego w WBP, zainteresowanych nauką lub pogłębieniem wiedzy z katalogowania druków zwartych w formacie MARC21.

Towarzyszący zjazdowi bibliotekarzy panel dyskusyjny, był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zagadnień skupiających się wokół procesów automatyzacji książnic publicznych Opolszczyzny.